Disclaimer

Disclaimer voor www.timeforchrist.com
Op deze pagina vind je de diclaimer van timeforchrist.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aan bieden. 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Time for Christ is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Time for Christ.

Geen garantie op juistheid
Time for Christ streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Time for Christ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan is de meest recente versie van de disclaimer van www.timeforchrist.com op deze pagina te vinden.