Subnavigatie

Wat wij geloven

We geloven in één God: eeuwigbestaand in drie personen: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (Ge.1:26, Jh.1:14, Jh. 10:30, Jh.14:16)

We geloven dat de Bijbel, het enige geinspireerd, ontfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. (2 Tm. 3:16, 1 Te. 2:13, 2 Pe. 2:21) 

We geloven dat Jezus naar de aarde kwam om te sterven voor een gevallen mensheid. In de Bijbel staat dat ieder heeft gezondigd en de nabijheid van God mist. God stuurde zijn Zoon Jezus 2000 geleden naar de werld jaar om verzoening te brengen tussen God en de mensheid. (Rm. 3:23, Ef.1:7)

We geloven dat Jezus gekomen is om een einde te maken aan de zonde, zodat wij niet meer in de zonde hoeven te leven. Jezus is gekomen om ons vrij te zetten van de zonde en we geloven dat wanneer je door Hem vrij bent gemaakt, werkelijk vrij zult zijn. (Rm 6:10-11, Jh 6:34-36) 

We geloven dat Jezus een einde heeft gemaakt aan de zonde en dat hij ons wil bevrijden van de zonde. Hierdoor hoeven we niet meer in de zonden te leven en heeft de zonde geen macht meer over ons. We geloven dat wie door Jezus vrij gemaakt is, werkelijk vrij zal zijn. (Jh 8:34-36, Rm 6:10-11) 

We geloven in Jezus Zijn, Godheid, Zijn leven zonder zonde, in Zijn kruisiging en in Zijn opstanding. (Jh 10:30, 2 Kr 5:21, Lc 24:6-7)

We geloven dat we door Jezus Zijn kruisiging en opstanding, we opnieuw geboren kunnen worden. De Bijbel zegt dat we allemaal opnieuw geboren moeten worden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Alleen door Jezus is er redding en alleen door Hem kunnen we weer bij God komen en mogen we nu al in relatie met Hem leven en gehoorzaam zijn aan hetgeen wat Hij van ons vraagt, niet door onze eigen kracht of eigen daden , maar door de kracht van Zijn Heilige Geest. (Jh 3:3-5, Hd 1:8)

We geloven om vergeving en de wedergeboorte te ontvangen, ons moeten bekeren van onze zonden en in de Heere Jezus Christus gaan geloven. Daarbij is het belangrijk dat we ons aan Zijn wil onderwerpen en we gedoopt worden in water en vervuld worden met Zijn Heilige Geest. (Hd 2:38, Rm 6:4, Kl 2:12)

We geloven in levensheiliging. Wij geloven in de doctrine van heiligmaking als een definitief, maar progressief genadewerk, beginnend in de tijd van wedergeboorte en voortdurende tot de voleinding van de zaligheid (Hb 12:14, 1 Te. 5:23, 2 Pt. 3:18, 2 Kr. 3:18, Fp. 3:12-14; 1 Kr. 1:30).

We geloven zoals Paulus het schrijft in Romeinen 15:29 in de volle zegen van het evangelie en in heel de raad van God. (Hd 20:27) 

We geloven in de universele wil van God en de specifieke wil van God en dat God een unieke bestemming heeft voor iedere persoon en elke gelovige. (Rm. 12:2, Ef. 3:20-21, Jr. 29:11, Js. 55:8-9) 

We geloven dat de wereld steeds meer wordt beinvloed door de geweldige boodschap van het evangelie. Met name door evangelisatie en discipelschap. Voordat Jezus naar de hemel ging, heeft Hij een duidelijke opdracht achter gelaten: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend en maak alle volkeren tot mijn discipelen. (Mc.16:15, Mt. 28:18-20)

We geloven dat onze eeuwige bestemming hemel of hel afhangt van de reactie die we hebben op het evangelie en daarbij doen van hetgeen wat de Heere Jezus Christus van ons verlangt. (Hd. 4:12, Mt. 7:24-25, 1 Jh. 5:12)

We geloven in Jezus terugkomst. Zoals Hij vroeger heen is gegaan zo zal Hij ook weer terug komen. (Hd. 1:11, Op. 22:20)

Missie & Visie