Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting Time for Christ
Stichting Time for Christ hecht groot belang aan de berscherming van de privacy van de bezoekers, vrijwilligers, donateurs en relaties van onze website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Stichting Time For Christ houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevens verwerking is: Stichting Time For Christ, van Aernsmastraat 21, 9104HG Damwoude. Te bereiken via info@timeforchrist.com of tel. +31621212599.

Persoonlijkegegevens die wij verwerken
Time for Christ verwerkt je persoongegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een donatie te doen via onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijkegegevens die wij verwerken: 

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locactiegegevens
 • Gegevens van jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezokers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@timeforchrist.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Time for Christ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame folder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Time for Christ analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en aanbod van producten en diensten aftestemmen op jouw voorkeuren.
 • Time for Christ volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 
 • Time for Christ verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Time for Christ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om belsuiten die worden genomen door computerpramma's of systemen, zonder dat er een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Time for Christ) tussen zit. 

Beeldrecht
Tijdens de ontmoetingen van stichting Time for Christ en gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto's genomen van personen en sfeerbeelden waarop vrijwilligers en andere betrokken staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, socialmedia-kanalen en andere communicatie-uitingen van stichting Time for Christ verschijnen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat kenbaar maken via ons e-mailadres. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. 

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene sfeerbeelden waarop, vrijwiliggers of andere betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van vrijwilligers kunnen worden opgenomen op de website en socialmedia ten behoeve van persoonsherkenning. 

Hoe lang we persoongegevens bewaren
Time for Christ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is vooral om je van informatie te voorzien over de chartiatieve werkzaamheden van stichting Time for Christ. Je gegevens worden overigens op jouw verzoek per direct uit onze database verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Time for Christ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Time for Christ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Time for Christ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Time for Christ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te laten werken en deze kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwkering van jouw persoonsgegevens door Time for Christ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderingm gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgevens sturen naar info@timeforchrist.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je intentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ (Machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Time for Christ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Time for Christ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@timeforchrist.com 

Wijziging privacyverklaring
Time for Christ behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Time for Christ adviseert om regelmatig deze verklaring door te nemen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van timeforchrist.com wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. 

Deze privacy verklaring is voor het laast bijgewerkt op 8 september 2018.